ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی از برنامه های شرکت در خصوص ارتقای بهره برداری از دستگاهها و سخت افزارهای ارائه شده تحت عنوان آدورا و یا سیستم های مدیریت ناوگان ارائه شده به سازمانها ، بروزرسانی و ارتقاء نرم افزاری پلتفرم ها میباشد.